0% นาน 10 เดือน

เที่ยวน่าน ไม่ง้อหนาว

ไหว้ไปเที่ยวไป อิ่มบุญเพลินใจ น่านไงเส้นทางแห่งความสุข ชมธรรมชาติบำบัดใจ ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ฝนนี้เที่ยวน่านกัน

ช่วงเวลา

25 - 27 ส.ค. 64
13 - 15 ก.ย. 64
24 - 26 ก.ย. 64

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

เริ่มต้นที่

14,699 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

World Explorer ขอชวนคุณออกเดินทางสู่น่าน....

ไหว้ไปเที่ยวไป อิ่มบุญเพลินใจ น่านไงเส้นทางแห่งความสุข ชมธรรมชาติบำบัดใจ ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ ฝนนี้เที่ยวน่านกัน

เดินทางสู่จังหวัดน่าน ด้วยสายการบินนกแอร์

ผู้เดินทาง:

- 6 ท่าน อัตราค่าบริการ (ห้องพักคู่) 16,690 บาท/ ท่าน

- 12 ท่าน อัตราค่าบริการ (ห้องพักคู่) 14,699 บาท/ ท่าน

เงื่อนไขการจอง: กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

Trip leader

นำทริปโดยมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ

ไฮไลท์

Avatar

วัดภูมินทร์

วัดคู่บ้านคู่เมืองน่านอายุกว่า 400 ปี มีพระอุโบสถ ที่มีลักษณะพิเศษเป็นทรงจตุรมุข แห่งเดียวในไทย ภายในมีภาพโด่งดัง ปู่ม่านย่าม่าน กระซิบรักบันลือโลก

Avatar

วัดพระธาตุเขาน้อย

ปูชนียสถานที่เก่าแก่ของจังหวัด ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของตัวเมือง โดยเป็นศิลปะผสมระหว่างพม่าและล้านนา ที่นี่เป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองน่าน

Avatar

Cocoa Valley

สวนโกโก้แบบอินทรีย์ มาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย ที่เกิดจากความตั้งใจในการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่"บ้านเกิด" และความรักความชอบที่มีต่อโกโก้ ของคุณมนูญ ทนะวัง ผู้เป็นเจ้าของ

(ภาพจาก: https://www.facebook.com/ cocoavalleyresort)

Avatar

บ่อเกลือโบราณ

บ่อเกลือโบราณที่ใช้ผลิตเกลือสินเธาว์ หรือ เกลือภูเขา ที่นอกจากจะนำไปปรุงอาหาร เสริมสร้างไอโอดีนแล้ว ยังถูกพัฒนาเป็นสินค้าเก๋ๆ อย่าง สครับขัดผิว หรือ เกลือขัดฟัน อีกด้วย

Avatar

ถนนลอยฟ้าหมายเลข 3

ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปัว ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่น่าไปถ่ายรูป

(ภาพจาก: https://thai.tourismthailand.org/Articles/road-trip-4-วัน-3-คืน-พิชิตยอดดอยน่าน)

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพฯ - วัดพระธาตุช้างค้ำ - วัดภูมินทร์ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน - โฮงเจ้าฟองคำ - วัดพระธาตุเขาน้อย - ขนมหวานป้านิ่ม - น่านตรึงใจรีสอร์ท

  คณะพร้อมเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เพื่อเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 172 หลังจากเดินทางถึง นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองน่าน เพื่อสักการะวัดพระธาตุช้างค้ำ จากนั้นเที่ยวชมวัดภูมินทร์ ชมภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่าย เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี จากนั้นชมโฮงเจ้าฟองคำ พร้อมรับอาหารว่างพื้นเมือง แล้วเดินทางเข้าที่พัก ให้ท่านพักผ่อนก่อนออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย รับประทานอาหารค่ำ และตบท้ายค่ำคืนด้วยขนมหวานป้านิ่ม ร้านขนมหวานชื่อดังของจังหวัด

 • DAY 2

  Cocoa Valley - จุดชมวิว 1175 - บ่อเกลือโบราณ - บ่อเกลือวิวรีสอร์ท

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่อ.ปัว นำท่านชมสวนโกโก้ ชิมเมล็ดโกโก้แบบสดๆ พร้อมทำช็อคโกแลตบาร์ ณ Cocoa Valley Resort พิเศษรับโกโก้เย็น และขนมที่ทำจากโกโก้ในไร่ จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเดินทางสู่อ.บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะถ่ายรูป ณ จุดชมวิว 1175 เพื่อชมวิวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแบบพาโนรามา จากนั้นชมบ่อเกลือโบราณ ภายในหมู่บ้านเล็กๆ บนเขาที่ผลิตเกลือสินเธาว์ จากนั้นเข้าที่พักและรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • DAY 3

  บ่อเกลือ - ถ่ายรูปโค้งหมายเลข 3 - วัดพระธาตุแช่แห้ง - หอศิลป์ริมน่าน - บ้านนาก๋างโต้ง - กรุงเทพฯ

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับถนนลอยฟ้าโค้งหมายเลข 3 จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายสักการะพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ จากนั้นเข้าชมหอศิลป์ริมน่าน แหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน จิบกาแฟยามบ่ายที่บ้านนาก๋างโต้ง จากนั้นเดินทางสู่สนามบินน่านนคร เช็คอินและโหลดสัมภาระ ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 179

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก น่านตรึงใจ รีสอร์ท (Deluxe) จำนวน 1 คืน

 • ค่าโรงแรมที่พัก บ่อเกลือวิว รีสอร์ท (Deluxe Bungalow) จำนวน 1 คืน

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ (ไป-กลับ) รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

 • ค่ารถตู้ VIP นั่งคันละ 6 ท่าน

 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุและขนมระหว่างเดินทาง

 • บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง

 • ค่าสถานที่เที่ยวตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าดอกไม้ไหว้พระตามที่ระบุในรายการ

 • ค่ากิจกรรมทำช็อคโกแลตบาร์ พร้อมอาหารว่าง ณ Cocoa Valley

 • ค่าเครื่องดื่มพร้อมขนม ณ บ้านนาก๋างโต้ง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุ และโควิด สำหรับเดินทางในประเทศ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล

 • ค่าทิปต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ และคนขับรถ เป็นต้น

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (สำหรับนิติบุคคลสามารถออกหัก ณ ที่จ่ายได้)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าซักรีด ฯลฯ