0% 10 เดือน

Baikal x Trans – Siberia

The Pearl of Siberia

ช่วงเวลา

2 - 10 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนวัน

9 วัน 8 คืน

เริ่มต้นที่

85,900 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

ทริปแห่งปี 2020 "ท่องทะเลสาบไบคาล นั่งรถแวนโซเวียดข้ามผืนน้ำแข็ง
ชมธรรมชาติกลางอุณหภูมิติดลบ และลองนั่งรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย"

World Explorer ขอชวนคุณร่วมใช้ชีวิตบนผืนน้ำแข็็งสีฟ้าอันกว้างใหญ่ของ "ทะเลสาบไบคาล" ทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุด เก่าแก่ที่สุด และน้ำใสที่สุดในโลก สำรวจปารีสแห่งไซบีเรีย สัมผัสวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง เรียนรู้เรื่องราวและตำนานของดินแดนแห่งนี้ เก็บภาพความงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้าง และค้างคืนบนรถไฟสายประวัติศาสตร์

บินตรงสู่ประเทศรัสเซียโดย S7 Airlines
สัมผัสความเย็นสุดขั้ว 3 ช่วงเวลา
2 - 10 ก.พ. 63
6 - 14 ก.พ. 63
8 - 16 ก.พ. 63

ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่เกิน 16 ท่าน 
วีซ่า : ประเทศรัสเซียยกเว้นวีซ่าให้กับชาวไทย 30 วัน

Trip leader

นำทริปโดยผู้เชี่ยวชาญและชำนาญเรื่องรัสเซีย

ไฮไลท์

Avatar

ทะเลสาบไบคาล

Avatar

รถไฟสายทรานซ์ไซบีเรีย

Avatar

เกาะโอลคอน

Avatar

เกาะโอกอย

Avatar

Blue Ice

Avatar

อูลาน อูแด

Avatar

Hovercraft

Avatar

สุนัขลากเลื่อน

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไซยีเรียแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่World Explorer อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 • DAY 2

  อิรคุตสก์ - เกาะโอลคอน

  ออกเดินทางสู่เกาะโอลคอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล เพลิดเพลินกับภูมิประเทศของรัสเซีย ก่อนข้ามทะเลสาบน้ำแข็งไปยังจุดหมายแล้วพาท่านไปชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมบูรข่าน

 • DAY 3

  เกาะโอลคอน - เกาะโอกอย

  ลัดเลาะไปยังทิศใต้ของเกาะโอลคอน เพื่อไปสักการะเจดีย์แห่งการตรัสรู้ ที่เกาะโอกอย และเก็บภาพกับแหลมมังกร แลนด์มาร์คภาพจำของทะเลสาบไบคาล

 • DAY 4

  เกาะโอลคอน - แหลมโคบอย - อุสต์ บาร์กูซิน

  ออกเดินทางไปยังทิศเหนือของเกาะสู่แหลมโคบอยอันเป็นที่ตั้งของคลื่นน้ำแข็งสีฟ้าใส ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญ แล้วพาท่านข้ามทะเลสาบสีฟ้าผืนใหญ่ไปยังอีกฝั่งของทะเลสาบ ที่ตั้งของเมือง อุตส์ บาร์กูซิน

 • DAY 5

  อุสต์ บาร์กูซิน - อุทยานแห่งชาติซาไบคาลสกี้

  พาท่านไปสำรวจธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติซาไบคาลสกี้ แวะเก็บภาพตามจุดต่างๆ พบกับถ้ำน้ำแข็งที่สมบูรณ์และงดงาม ชมการตกปลาใต้น้ำแข็งของชาวประมง แช่บ่อร้อนธรรมชาติ ฯลฯ

 • DAY 6

  อุสต์ บาร์กูซิน - อูลาน อูแด

  ออกเดินทางสู่เมืองอูลานอูแด ศูนย์กลางการปกครองตนเองบูเทียเรีย ชมเมืองแห่งนี้แบบพาโนรามาที่ วัดรินโปเช บักซา ดัตซัน วัดพุทธธิเบต ศุนย์รวมจิตใจของชาวเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมือง แล้วพาท่านเดินเล่นไปตามถนนคนเดินของเมืองให้เลือกซื้อของฝาก แล้วขึ้นรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียไปยังเมืองอิรคุตสก์

 • DAY 7

  อิรคุตสก์ - ลิสต์เวียนก้า

  เดินทางถึงเมืองอิรคุตสก์ แล้วพาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนก่อนออกเดินทางไปยังลิสต์เวียนก้า ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อิรคุตสก์ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาของทะเลสาบไบคาล แล้วไปเพลิดเพลินกับลากเลื่อนสุนัขแสนรู้ และล่องเรือHovercraft

 • DAY 8

  อิรคุตสก์ - ลิสต์เวียนก้า

  ชมสถาปัตยกรรมและการกำเนิดเมืองรวมถึงความเป็นอยู่ของชาวเมืองในอดีตที่พิพิธภัณฑ์ตัลซึย แล้วพาท่านเข้าชมโบสถ์ออโธดอกซ์สีแดงสดกับยอดโดมสีฟ้าใส แล้วพาท่านไปเก็บภาพบ้านเรือนของชนชั้นสูงที่ถูกเนรเทศจากเมืองหลวง ก่อนปิดท้ายด้วยการไปช้อปปิ้งที่ย่าน 130

 • DAY 9

  อิรคุตสก์ - กรุงเทพฯ

  เดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์(S7 Airlines) ด้วยเที่ยวบินที่ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป - กลับ สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ (S7 Airlines)

 • ค่าที่พัก ห้องพักแบบ Double หรือ Twin ในเมืองอิรคุตสก์ แกาะโอลคอน และเมืองอุสต์บาร์กูซิน

 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม และน้ำดื่มบริการวันละสองขวดต่อท่านต่อวัน

 • ค่ายานพาหนะตามเส้นทางที่ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

 • หัวหน้าทัวร์ชาวไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวรัสเซีย

 • ประกันภัยการเดินทาง ท่านละ 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่ากระเป๋านำ้หนักเกินน้ำหนักที่สายการบินกำหนดไว้

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ