0% 10 เดือน

Nepal

Kathmandu - Pokhara - Bhaktapur

ช่วงเวลา

16 - 20 มกราคม 2562

จำนวนวัน

5 วัน 4 คืน

เริ่มต้นที่

57,900 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

World Explorer ชวนคุณสำรวจประเทศเนปาล
ฟังประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองในอดีตของดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัย

ชมสถาปัตยกรรมฮินดู พุทธ รวมทั้งอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในหุบเขามรดกโลก พักในพระราชวังเก่าของกษัตริย์ผู้ปกครองเนปาล และดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เทือกเขาหิมาลัย

พร้อมวิทยากรรับเชิญสุดพิเศษ "อาจารย์ภากร มังกรพันธุ์" นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะตะวันตก

ออกเดินทางโดยสายการบินไทย
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่เกิน 16 ท่าน
วีซ่า : ผู้เดินทางต้องขอวีซ่า ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ

"อาจารย์ภากร มังกรพันธุ์"

Trip leader

ด้วยเบื้องหลังการศึกษาที่หลากหลาย และความสนใจเรื่องการผสมผสานต่อยอดทางศิลปะใช้เวลา ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า นำชมศิลปะทั่วโลก พร้อมทั้งหาความหมายของสุนทรียศาสตร์ ในทัศนศิลป์ทุกแขนง

ไฮไลท์

Avatar

เจดีย์สวยัมภูวนาถ

Avatar

น้ำตกเดวี่

Avatar

วัดปศุปฏินาถ

Avatar

ย่านทาเมล

Avatar

จัตุรัสบัคตาปูร์

Avatar

เจดีย์พุทธนาถ

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพ - กาฐมาณฑุ เนปาล

  ผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 เคาน์เตอร์ D เที่ยวบินที่TG 319 พาท่านเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานตรีภูวัน กาฐมาญฑุ

 • DAY 2

  กรุงกาฐมาณฑุ - เมืองโปครา

  ออกเดินทางสู่เมืองโปครา โดยระหว่างท่านจะได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติตามชนบทในเนปาล ลัดเลาะไปตามขุนเขาและสายน้ำ ก่อนชมเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของเนปาล

 • DAY 3

  เมืองโปครา - กรุงกาฐมาณฑุ

  เดินทางสู่ยอดเขาซารังกอต(Sarangkot Hill) เพื่อชมพระอาทิตย์ยามเช้า สัมผัสลมหนาวพร้อมกับชาร้อนๆและของว่าง จากนั้นพาท่านชมเมืองโปครา โดยเริ่มจากวัดบินดาบาซินี น้ำตกเดวี่ ฯลฯ

 • DAY 4

  กรุงกาฐมาณฑุ - เมืองบัคตาปูร์ - ยอดเขานครกอต

  นำท่านชมพระราชวังกาฐมัณฑุ อาคารสีขาวสไตล์โคโลเนียน ซึ่งเป็นที่ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงพระราชพิธีราชาภิเษก ชมอาคารและอาคารในบริเวณซึ่งเก็บรักษาไว้อย่างดี

 • DAY 5

  ยอดเขานครกอต - นครกาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ

  ตื่นเข้าเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัย จากนั้นออกเดินทางไปชมเจดีย์พุทธนาถ(Boddhanath) ตั้งอยู่ในชุมชนชาวทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป - กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ - นครกาฐมาณฑุ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด ตามรายการ

 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเนปาล เส้นทาง เมืองโปครา - นครกาฐมาณฑุ

 • วีซ่าเข้าประเทศเนปาล ประเภทท่องเที่ยว (เข้าออก 1 ครั้ง)

 • โรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการระบุหรือเทียบเท่า

 • อาหารตามที่ระบุในรายการ

 • รถรับ - ส่ง สนามบิน - โรงแรมตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทาง จากบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตลอดจนนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดิินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000.-บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าบริการทัวร์ ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการทัวร์

 • ค่าทิปต่างๆ