0% 10 เดือน

Turkey

Istanbul - Bursa - Uludag - Kusadasi - Aphrodisia - Pamukkale - Konya - Cappadocia

ช่วงเวลา

15 - 23 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนวัน

9 วัน คืน

เริ่มต้นที่

57,500 ฿

สนใจทัวร์นี้

เกี่ยวกับทัวร์

World Explorer ชวนคุณเที่ยวตุรกีฤดูหนาวแบบสบายๆ
นั่งรถม้าชมเมืองแสนสงบที่เกาะเจ้าชาย นอนรีสอร์ท 5 ดาวบนเขา Uludag พักโรงแรมถ้ำสุดหรู ชมระบำหน้าท้องพร้อมจิบเครื่องดื่มไม่อั้น และท่องเมืองมรดกโลก Cappadocia ด้วยรถ ATV พร้อมบริการWifi บนรถเดินทาง

บินโดย สายการบินมาฮาน แอร์ (Mahan Air)
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่เกิน 16 ท่าน
วีซ่า : ผู้เดินทางสามารถพำนักในประเทศตุรกีได้ 30 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่า

ทีมงานจาก World Explorer

Trip leader

นำทริปด้วยความรู้ พร้อมประสบการณ์สุดพิเศษ จากพวกเราทีมงาน World Explorer

ไฮไลท์

Avatar

เซนต์โซเฟีย

Avatar

เขาUludag

Avatar

จัตุรัสตักซิม

Avatar

ปามุคคาเล่

Avatar

คัปปาโดเกีย

การเดินทาง

 • DAY 1

  กรุงเทพฯ - เตหะราน

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ W5050 สายการบิน Mahan Air มุ่งหน้าสู่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

 • DAY 2

  เตหะราน- อิสตันบูล

  เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลยามเช้า ทำความรู้จักกับเมืองหลวงของตุรกี เริ่มจากมัสยิดที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ สีน้ำเงิน จากนั้นถ่ายรูปกับฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าจากยุคกรีก และนำชมสถานที่สำคัญอื่นๆ

 • DAY 3

  อิสตันบูล - บูซ่าร์ - ลานสกีรีสอร์ท ณ ภูเขา Uludag

  พาท่านชมพระราชวังโดลมาห์เช สถาปัตยกรรมที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิออตโตมาน ต่อด้วยการชมจุดเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย ก่อนเดินเล่นบริเวณจตุรัสตักซิม

 • DAY 4

  ลานสกีรีสอร์ท ณ ภูเขา Uludag - คูซาดาซึ

  ชมทัศนียภาพของตุรกีในฤดูหนาวบนกระเช้า หลังจากนั้นพาท่านชมความงามของมัสยิดเก่่าแก่แห่งเมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ก่อนไปเดินเล่นที่ตลาดผ้าไหม

 • DAY 5

  คูซาดาซึ - หมู่บ้าน Sirince - ปามุคคาเล่ย์

  เยี่ยมชมศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุภาพสูงที่ส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี อาทิ Prada Versace และให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้นชมเมืองโรมันโบราณเอฟฟิซุส ก่อนรับประทานอาหารกลางวันในหมู่บ้านเล็กๆสไตล์กรีก...

 • DAY 6

  ปามุคคาเล่ย์ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย

  เดินทางราว 5 ชั่วโมงสู่เมืองคอนย่าพร้อมชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง พิเศษให้ท่านชิมของหวานขึ้นชื่อ โยเกิร์ตน้ำผึ้งโรยเมล็ดฝิ่น โยเกิร์ตจากนมแพะที่หมักจนได้ที่ ราดน้ำผึ้ง ก่อนไปชมสถานที่สำคัญอื่นๆ

 • DAY 7

  คัปปาโดเกีย - อังคารา

  นั่งรถATV ชมเมือง เปลี่ยนบรรยากาศในการเที่ยว จากนนั้นชมนครใต้กินไคมัคลี ที่หลบภัยที่ขุดลึกลงไปในดิน ต่อด้วยการชมหุบเขาเดฟเรนท์ หรือหุบเขาแห่งจินตนาการ ซึ่งได้ชื่อมาจากหินรูปทรงแปลกตา และชมสถานที่อื่นๆ

 • DAY 8

  อังคารา - เตหะราน - กรุงเทพฯ

  เที่ยวบินที่W5050 สายการบิน Mahan air พาท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • DAY 9

  กรุงเทพฯ

  เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมภาษีสนามบิน

 • ค่าที่พัก 6 คืนตามรายการ (Standard Room)

 • หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ World Explorer คอยดูแลตลอดการเดินทาง

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถ

 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด / ท่าน

 • ค่าอาหาร Standard ตามที่ระบุในรายการ

 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง

 • ค่าพาหนะในการเที่ยวชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการเดิินทางไม่เกินท่านละ 500,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะในส่วนของค่าบริการจัดการ)

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • อุปกรณ์สำหรับเล่นสกี ทที่ยอดเขาUludag ประมาณ 80 USD

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าครื่องงดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ เป็นต้น